Wetsvoorstel tegen ‘scheefwonen’ aangehouden

Wetsvoorstel tegen ‘scheefwonen’ aangehouden

In de Eerste Kamer is op dinsdag 19 juni 2012 het debat over het voorstel dat huurverhogingen mogelijk maakt op grond van inkomen teneinde ‘scheefwonen’ tegen te gaan (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) na de eerste termijn van de kant van de regering geschorst. Dit gebeurde met instemming van de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie (woordvoerders: senatoren Schouwenaar, De Vries-LeggedoorEngelsDe Boer en Kuiper). Deze fracties willen met de verdere behandeling van het voorstel om een huurverhoging van 5% bovenop het inflatiepercentage mogelijk te maken voor inkomens boven 43.000 euro wachten totdat een wetsvoorstel over een huurverhoging van 1% voor inkomens tussen 34.000 en 43.000 euro is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit laatste wetsvoorstel is onderdeel van het begrotingsakkoord 2013 dat de genoemde vijf partijen hebben gesloten na de val van het kabinet Rutte. De vijf fracties kregen in de Eerste Kamer van minister Spies van BZK de toezegging dat zij zo snel mogelijk de Senaat per brief over het 1%-voorstel verder zal informeren. De minister verwacht dat het voorstel nog voor het zomerreces bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt kan worden. Het ligt nu ter advisering bij de Raad van State.

CU-senator Kuiper had erop gewezen dat huurverhoging op grond van inkomen een principieel nieuwe stap is en dat het voor de hand ligt om de twee wetsvoorstellen op elkaar af te stemmen. Volgens de CU-senator vertonen de voorstellen niet onbelangrijke verschillen in techniek. “Die betreffen de samenstelling van het huishoudinkomen en de inrichting van de bezwaarprocedure. Er moet sprake zijn van een samenhangende aanpak en eenzelfde systematiek”, aldus senator Kuiper. Minister Spies liet in haar beantwoording blijken het met opvatting van senator Kuiper eens te zijn.

Senator Schouwenaar die zijn maidenspeech hield, had er in zijn bijdrage op gewezen dat scheefwonen (met een midden- of hoger inkomen wonen in een sociale huurwoning die bestemd is voor mensen met een lager inkomen) op zich genomen geen probleem hoeft te zijn, maar dat wel is nu mensen met een lager inkomen door jarenlange wachttijden niet aan bod komen.

In de eerste termijn van het debat over de 5%-huurverhoging lieten de fracties van PvdA, SP, OSF en 50PLUS bij monde van de senatoren Ter HorstRuersDe Lange en Nagel weten grote bezwaren te hebben. Vooral de gevreesde inbreuk op de privacy van huurders werd als minpunt aangemerkt. Het is de bedoeling dat de Belastingdienst op verzoek van de verhuurder uitsluitsel geeft over het inkomen van de huurder.

Senator Van Dijk (PVV) die ook zijn maidenspeech hield, sprak ook zorgen omtrent de privacy uit. Hij gaf te kennen dat zijn fractie zich wat dit onderwerp betreft niet langer aan het gedoogakkoord gebonden acht. Het verkiezingsprogramma van zijn partij is voor zijn fractie maatgevend.

Senator De Boer (GroenLinks) gaf aan dat er geen precedent is voor de verstrekking van gegevens door de Belastingdienst aan particulieren en dat hiermee een grens wordt overschreden die alleen mag worden overschreden als daartoe de maatschappelijke noodzaak bestaat.