Tekort huurwoningen neemt toe volgens vastgoedadviseur Capital Value

Tekort huurwoningen neemt toe volgens vastgoedadviseur Capital Value

Het tekort aan huurwoningen neemt in 2012 verder toe. Er liggen echter kansen in de markt. Beleggers willen nog steeds investeren en corporaties willen verkopen om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value onder woningbeleggers en woningcorporaties. Om de kansen te benutten is volgens de ondervraagde corporaties verdere verruiming van de regels noodzakelijk. Ook zal volgens beleggers door gemeenten het grondbeleid moeten worden aangepast. Op jaarbasis is circa 1,5 miljard euro beschikbaar voor investeringen in huurwoningen.
Volgens Capital Value, is het van essentieel belang de toekomstige behoefte en de tekorten beter in kaart te brengen om vraag en aanbod op elkaar af te kunnen stemmen. Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Capital Value bracht de visie van de 50 grootste woningbeleggers in kaart en concludeert dat beleggers nog steeds willen blijven investeren in verhuurde woningen.

Woningbehoefte
Ruim een derde van de corporaties heeft meer dan 10.000 woningzoekenden op de wachtlijst staan, zo blijkt uit het onderzoek van Capital Value waaraan 45 grote corporaties meewerkten. Slechts 16% van de ondervraagde corporaties heeft geen wachtlijst. Deze gegevens worden bevestigd door recent onderzoek van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, waaruit blijkt dat de wachttijd voor een sociale huurwoning kan oplopen tot 15 jaar. Uit dit onderzoek bleek eveneens dat het aantal huurwoningen dat in 2011 vrijkomt, verder is afgenomen.

Investeringsruimte
Institutionele beleggers tonen voornamelijk interesse in nieuwbouw in de groeiregio’s, waarbij huurwoningen in het middensegment (€ 650-€ 1.000 per maand) de voorkeur hebben. Voor deze woningen is zeker 500 miljoen euro op jaarbasis beschikbaar. Om deze woningen realiseerbaar te maken, zullen gemeenten hun uitgiftevoorwaarden moeten aanpassen en ook moeten projectontwikkelaars hun plannen afstemmen op de vraag uit de markt. Het is een goede ontwikkeling dat gemeenten en institutionele beleggers in toenemende mate in overleg zijn over nieuw te realiseren projecten.
Particuliere en Duitse beleggers hebben een voorkeur voor bestaande bouw. Met name particuliere beleggers kunnen een belangrijke rol spelen bij de aankoop van woningbezit van corporaties. Deze groep neemt in omvang nog steeds toe. De ondervraagde beleggers zijn positief over de huurmarkt en verwachten een verdere groei van de huurprijzen mede door het ontstaan van tekorten. Wel is deze groep kritischer geworden bij de verwerving, omdat uitpond resultaten tegenvallen als gevolg van de situatie op de koopwoningenmarkt.

Commentaar
De terugtocht van beleggers uit de kantorenmarkt levert voor de woningmarkt nieuwe mogelijkheden op. Er komt ruimte voor investeringen in de nieuwbouw en de aankoop van bestaande complexen. Positief werkt ook dat het huurregime voor particuliere investeerders verbeterd is. Door de zogenaamde Donnerpunten (max. 25 huurpunten extra) en voor de niche in de markt in de vorm van monumentenwoningen (max. 50 huurpunten extra) wordt het aantrekkelijker in woonruimte te investeren. Daarnaast rekenen de particuliere investeerders op een andere positionering van corporaties. Vanwege gebrek aan investeringsruimte voor nieuwbouw zullen deze meer bestaande woningen moeten verkopen. De verkoop aan particulieren loopt evenals elders op de markt stroef. Verkoop met doorexploitatie als huurwoning , eventueel in een hoger huursegment, heeft meer perspectief.

(Bron: Vastgoedmarkt, 1 juni 2012)