Meer marktwerking huurprijzen in 10 schaarstegebieden

De eerder aangekondigde toevoeging van maximaal 25 punten in het Woningwaarderingsstelsel gaat gelden voor de 10 regio’s waarin woningen de hoogste gemiddelde WOZ-waarden hebben. Met de aanpassingen kunnen verhuurders de situatie op de regionale woningmarkt meer een rol laten spelen bij de bepaling van de maximale huur. Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daartoe vandaag een brief gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer.

De minister komt in zijn brief tegemoet aan de wens van de Kamer om de regio’s waarin de extra basispunten worden ingevoerd nader te definiëren. Op basis van een indeling van Nederland in 40 regio’s, worden 10 gebieden met de hoogste gemiddelde WOZ-waarden geselecteerd. Het gaat daarbij vooral om gemeenten in Noord-Holland, Utrecht, Midden- en Oost-Brabant en Gelderland. Daar er in deze regio’s nog aanzienlijke verschillen in de gewildheid van woningen zijn, bepaalt de gemiddelde WOZ-waarde per m2 uiteindelijk het aantal extra basispunten. Woningen met een gelijke of lagere WOZ-waarde per m2 dan dat gemiddelde krijgen 15 extra punten. Ligt de WOZ-waarde per m2 hierboven, dan kan de verhuurder maximaal 25 extra punten berekenen.

Met de herziening van het Woningwaarderingsstelsel geeft het kabinet uitvoering aan afspraken uit het regeerakkoord die de marktwerking in het huurprijsbeleid vergroten. Bij nieuwe verhuur zullen huurprijzen in schaarstegebieden beter kunnen gaan aansluiten op wat verhuurders nu al een reële prijs vinden. De extra marktwerking stimuleert verder de investeringsmogelijkheden in gebieden met een gespannen woningmarkt waardoor naar verwachting huurders uiteindelijk uit een groter woningaanbod kunnen kiezen.

Voor zittende huurders verandert er niets. Voor nieuwe verhuringen geldt net als nu, dat de markt, het huurbeleid van de corporaties en de afspraken die zij met de gemeenten maken uiteindelijk de feitelijke huurprijs bepalen. Zo bedroeg in 2010 de feitelijke huurprijs gemiddeld 72 procent van de maximale huurprijs.

Documenten en publicaties

Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin hij onder meer ingaat op woningwaardestelsel-punten. Vooral in schaarstegebieden zou er volgens de minister extra WWS-punten kunnen worden toegekend, afhankelijk van de gewildheid van de woning.