Hervatting strafrechtelijke ontruimingen kraakpanden Amsterdam

Amsterdam – De Amsterdamse Driehoek heeft besloten kraakpanden in Amsterdam opnieuw strafrechtelijk te gaan ontruimen.


Nieuw is dat de ontruimingen in beginsel van tevoren worden aangekondigd zodat de krakers de gelegenheid hebben een kort geding aan te spannen.

Met de hervatting van de strafrechtelijke ontruimingen wordt uitvoering gegeven aan een beleidsbrief van 30 november 2010 van het College van procureurs-generaal in Den Haag die op 1 december 2010 in werking is getreden. Met deze beleidsbrief wordt tijdelijk tegemoetgekomen aan een lacune in de Wet Kraken en Leegstand waarvan volgens een uitspraak van 8 november 2010 van het gerechtshof te Den Haag (LJN: BO3682) sprake is. Tegen die uitspraak is cassatieberoep ingesteld. De beleidsbrief zal in principe gelden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in het cassatieberoep.

Op 9 november 2010 is de laatste ontruimingsronde in Amsterdam gehouden. De panden die toen strafrechtelijk ontruimd zouden worden, zijn op het laatste moment van de lijst gehaald vanwege voornoemde uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Er is toen alleen civielrechtelijk ontruimd. Daarna is niet meer strafrechtelijk ontruimd.

Ontruiming voortaan aangekondigd

Het voornemen tot ontruiming wordt vanaf nu in beginsel van te voren aangekondigd. Daarbij wordt aangegeven dat binnen acht weken na de aankondiging wordt ontruimd, maar in beginsel niet binnen de eerste zeven dagen van die acht weken. Als de krakers binnen die zeven dagen een kort geding tegen de ontruiming aanspannen wordt het vonnis van de voorzieningenrechter in principe afgewacht.

Het gekraakte pand kan direct worden ontruimd zonder een eventueel kort geding af te wachten als de krakers met de kraakactie huisvredebreuk of andere strafbare feiten plegen tengevolge waarvan de rechthebbende van het pand ernstig wordt getroffen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het gekraakte pand in gebruik was, een bedrijf niet meer kan functioneren of als er ernstige vernielingen worden aangericht. Daarnaast kan er meteen worden ontruimd als er sprake is van het ontstaan van een gevaarlijke situatie of verstoring van de openbare orde.

Over de vraag welke panden als eerste ontruimd zullen worden, kunnen op dit moment nog geen nadere mededelingen worden gedaan, aldus het OM. Als tot ontruiming wordt besloten van een van de thans in Amsterdam gekraakte panden dan zal dit in beginsel worden aangekondigd.